Korzystając z platformy dostępnej pod domeną chrzanow.budzet-obywatelski.org ufasz, że odpowiednio przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, dlatego chcemy zapewnić, że ich bezpieczeństwo i poufność stanowi podstawę przy projektowaniu i rozwijaniu wszystkich funkcjonalności Platformy. W niniejszej Polityce prywatności chcielibyśmy przekazać Użytkownikom najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, tak aby pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ich danych podczas korzystania z Platformy.

W tekście Polityki prywatności mogą pojawić się terminy, które definiujemy następująco:
 • Administrator danych osobowych (ADO) Gmina Chrzanów reprezentowana przez Burmistrza Miasta Chrzanowa, adres Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów.;
 • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • Platforma – serwis internetowy dostępny pod domeną chrzanow.budzet-obywatelski.org administrowany przez Gmina Chrzanów;
 • Użytkownik – odwiedzający Platformę dostępną pod domeną chrzanow.budzet-obywatelski.org
 • Administrator - Gmina Chrzanów. 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych na Platformie jest Gmina Chrzanów. reprezentowana przez Burmistrza Miasta Chrzanowa, adres Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów.;

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: email: iodo@chrzanów.pl, tel. 32 7585115. lub tradycyjnie na adres: Urząd Miejski w Chrzanowie Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów    tel. 32 7585115.

Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy dane osobowe?
 • Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających Platformę celem przeprowadzenia procedury związanej z wyborem i realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Uchwała nr X/77/2019  z dnia 3 września 2019 r. o zasadach i trybie realizowania konsultacji z mieszkańcami gminy Chrzanów w formie Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego. 
Zakres danych osobowych Użytkowników przetwarzanych przez Administratora
 • Nazwiska i imiona;
 • Adres e-mail;
 • Numer PESEL;
 • Adres zamieszkania/zameldowania;
 • Adres IP
 • Data oddania głosu
 • Wybrane projekty do głosowania
 • Numer telefonu;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych uniemożliwi przeprowadzenie procedury związanej z wyborem i realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Dane dotyczące plików cookies zapisywanych na urządzeniach Użytkowników odwiedzających Platformę przechowuje się przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Użytkownika. 

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom Administrator na podstawie stosownej umowy powierza przetwarzane danych osobowych operatorowi systemu informatycznego służącego do obsługi głosowania, firmie MEDIAPARK Sp. z o.o. Adres: ul. Władysława Trylińskiego 14, 10‑683 Olsztyn NIP:7393910693

Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawienia) danych, a w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych prawo do: ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych.

Jeżeli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w tym RODO, ma Pan/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.