zadanie nr ChBO/1/2018

ChBO/1/2018. Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Pogorzycach


Lokalizacja

ul. Szymanowskiego 21, Pogorzyce

Skrócony opis zadania

Projekt dotyczy budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Pogorzycach. W miejscu obecnego parkingu od strony pólnocnej budynku szkoły należy wytyczyć granice boiska, położyć odpowiednią nawierzchnię, zainstalować bramki koszykówki, siatkówki, wykonać bieżnię oraz rozbieg do skoków.

Opis zadania

W przypadku uzyskania środków finansowych zostaną kolejno wykonane przy aktywnej pomocy rodziców oraz lokalnej społeczności prace.
- wybudowanie nowego parking od strony zachodniej będzie zebrana nieduża warstwa ziemi, teren wyrównany wysypany kamieniem, a następnie położony asfalt;
- w miejscu obecnego parkingu od strony północnej budynku najpierw będą wykonane prace ziemne mające na celu powiększenie wielkości płaskiego terenu. Następnie po zdarciu warstwy asfaltu będzie nawierzchnia pod boisko. Zostaną wyrysowane boiska do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę nożną oraz bieżnia i rozbieg do skoków. Na obrzeżach zostanie posiana trawa i będą umocowane ławki.

Uzasadnienie zadania

Brak boisk szkolnych jest największą bolączką szkoły. Wykonanie boiska rozwiąże problemy prowadzenia zajęć kulturalno fizycznych przez część roku. Szkoła nie posiada sali gimnastycznej stąd posiadanie obiektu sportowego na zewnątrz wpłynie na poprawę jakości zajęć dla uczniów. Obiekt będzie wykorzystany nie tylko podczas zajęć lekcyjnych, ale będzie służył wszystkim chętnym popołudniami i w dni wolne.

Zakres i zastosowanie zadania

Obiekt będzie służył wszystkim którzy zechcą z niego skorzystać. Lekcje wychowania fizycznego przez część roku szkolnego gdy pogoda będzie na to pozwalała będą odbywać się na boisku. Obiekt będzie również wykorzystywany do przeprowadzanie imprez szkolnych, spotkań różnych grup mieszkańców oraz imprez środowiskowych. Obiekt nie jest zamknięty - po południu obiekt jest dostępny dla wszystkich mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zebranie warstwy asfaltu i przygotowanie terenu oraz odwodnienie 30m x 8m3 200 zł
2Położenie nawierzchni boiska położenie obrzeży37 100 zł
3Wyrysowanie linii boisk500 zł
4Zakup bramek i słupków3 400 zł
5Montaż bramek i słupków800 zł
6Zabezpieczenie okien szkolnych300 zł
Łącznie: 45 300 zł

Wniosek odrzucono ze względu na niespełnienie przesłanki wynikającej wprost z Regulaminu Chrzanowskiego
Budżetu Obywatelskiego stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/339/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 26 września 2017 r. Wykazano sprzeczność z § 5 pkt. 4 w/w Regulaminu. Wnioskowany teren pod budowę
boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Pogorzycach zlokalizowany jest na działce oznaczonej w operacie
ewidencji gruntów i budynków jedn. ewid. Chrzanów - obszar wiejski obr. Pogorzyce nr 479/18.
Przedmiotowa nieruchomość nie stanowi własności Gminy Chrzanów.