zadanie nr ChBO/3/2018

ChBO/3/2018. Chrzanowska Aleja Gwiazd Polskiej Piłki Ręcznej


Lokalizacja

Hala sportowa MOKSiR w Chrzanowie i plac przed halą sportową

Skrócony opis zadania

Utworzenie przed halą sportową MOKSiR w Chrzanowie "Alei Gwiazd Polskiej Piłki Ręcznej". Projekt polegałby na tym, że raz w roku w miesiącu wrześniu byłby organizowany turniej piłki ręcznej o zasięgu międzynarodowym dla chrzanowskiej młodzieży pod nazwą "Turniej z Gwiazdą". Na turniej byłaby zapraszana osoba zawodnik/zawodniczka ze znaczącym dorobkiem w swojej karierze dla polskiej piłki ręcznej, osoba ta obejmowałaby honorowy patronat nad danym turniejem.W trakcie trwania turnieju byłaby odsłaniana na placu przed halą sportową gwiazda z nazwiskiem sportowca, a w holu hali sportowej byłaby umieszczona informacja z jego krótką notką biograficzną.

Opis zadania

Zostanie zorganizowany Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Chłopców w którym oprócz chrzanowskiej młodzieży wezmą udział czołowe drużyny z kraju i zagranicy.  Zostanie wykonana tablica z nazwiskiem w formie gwiazdy która będzie wmontowana w płytę placu przed halą sportową i zostanie odsłonięta przez „Gwiazdę Polskiej Piłki Ręcznej” podczas trwania turnieju. W holu hali sportowej zostanie umieszczona informacja z notką biograficzną i osiągnieciami „Gwiazdy”. Miejscem realizacji projektu będzie teren przed halą sportową MOKSiR od strony ul. Kusocińskiego. Celem całego przedsięwzięcia będzie promocja sportu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym. Sportowa rywalizacja chrzanowian z młodzieżą z kraju i zagranicy. Promocja Chrzanowa i chrzanowskiego sportu w kraju i za granicą.

Uzasadnienie zadania

Chrzanów jest „miastem handbalu”, ośrodkiem o  wieloletniej tradycji młodzieżowej piłki ręcznej sięgającej lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku.  Pracę szkoleniową z młodzieżą w tym okresie rozpoczął MKS Chrzanów a obecnie ją kontynuuje odnosząc znaczące sukcesy klub UMKS-PMOS Chrzanów. W tym okresie chrzanowska młodzież zajmowała czołowe miejsca w rywalizacji o młodzieżowy championat w kraju, łącznie ze zdobyciem Mistrzostwa Polski. Projekt ma wymiar społeczny odpowiada na zapotrzebowanie młodych ludzi do uprawiania sportu, do naturalnej w tym okresie rozwoju rywalizacji i współzawodnictwa z rówieśnikami a przez to podnoszenie swojej sprawności psychofizycznej, cech wolicjonalnych oraz nawiązywania kontaktów i przyjaźni z kolegami i koleżankami z innych ośrodków w kraju i zagranicą. Utworzenie „alei gwiazd” przed halą sportową wzbogaci i upiększy przestrzeń publiczną naszego miasta. Organizacja młodzieżowego turnieju piłki ręcznej o zasięgu międzynarodowym połączonego z instalacją gwiazdy znanego sportowca będzie też ważnym wydarzeniem promującym nasze miasto.  

Zakres i zastosowanie zadania

Projekt jest projektem cyklicznym i będzie służył przede wszystkim młodym sportowcom którzy będą mogli rywalizować ze swoimi rówieśnikami z kraju i zagranicy. Będzie służył także całej społeczności lokalnej gdyż będzie okazją do oglądania sportowej rywalizacji młodych chrzanowian a terenowi przed halą sportową w którym będą wmontowane gwiazdy nada się nowego kolorytu i będzie on przestrzenią miejską w której będzie można miło i sympatycznie spędzać wolny czas.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie projektu, koncepcji rozmieszczenia gwiazd2 000 zł
2Wykonanie tablicy - gwiazdy 2 500 zł
3Wykonanie tablicy informacyjnej do holu hali sportowej500 zł
4Koszty organizacji turnieju7 500 zł
5Wykonanie dyplomu grawerowanego dla gwiazdy 500 zł
Łącznie: 13 000 zł

Wniosek odrzucono ze względu na niespełnienie przesłanki wynikającej wprost z Regulaminu Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/339/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 września 2017 r. Wykazano sprzeczność z § 5 pkt. 6 w/w Regulaminu. W trakcie dyskusji Zespół zwrócił uwagę, że wnioskodawca wskazuje na coroczną realizację zadania co potencjalnie generuje koszty w kolejnych latach na poziomie 100% w przeciwieństwie do progowej wartości 20% wskazanej w Regulaminie. W związku z powyższym Zespół rozważył propozycję wpisania wnioskowanego turnieju piłki ręcznej (będącego częścią składową zadania) w kalendarz już istniejących wydarzeń o podobnym charakterze. W wyniku dalszej analizy, do corocznych kosztów zaliczono jedynie pozycje nr 2 i 5 zweryfikowanego pozytywnie, przedłożonego kosztorysu. Wartości pozycji 2 i 5 sumują się do kwoty 3 000,00 zł brutto, co stanowi ponad 23% wnioskowanej kwoty - ponownie nie spełniając warunków określonych w § 5 pkt. 6 Regulaminu.