zadanie nr ChBO/7/2018

ChBO/7/2018. Wykonanie placu zabaw na działce gminnej Nr 3709/43 teren zieleni pomiędzy ul. 3-go Maja a  ul. 29-go Listopada


Lokalizacja

Działka gminna Nr 3709/43 teren zieleni pomiędzy ul. 3-go Maja a ul. 29-go Listopada, 32-500 Chrzanów.

Skrócony opis zadania

Zadanie zakłada wykonanie podłoża oraz zakup wielofunkcyjnego ogrodowego placu zabaw przeznaczonego dla dzieci do 10 roku życia składającego się z huśtawki, zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej itp. Plac zabaw wykonany z elementów drewnianych, plastikowych i metalowych będzie posiadał certyfikat bezpieczeństwa. Sprzęt zostanie zamontowany na terenie wskazanym j/w.

Opis zadania

Projekt zakłada wykonanie podłoża oraz zakup wielofunkcyjnego ogrodowego placu zabaw przeznaczonego dla dzieci do 10 roku życia składającego się z huśtawki, zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej itp. Plac zabaw wykonany z elementów drewnianych, plastikowych i metalowych będzie posiadał certyfikat bezpieczeństwa. Sprzęt zostanie zamontowany na terenie wskazanym j/w co pozwoli stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu. W chwili obecnej we wskazanej lokalizacji jest teren zielony należący do Gminy Chrzanów w bezpośrednim sąsiedztwie bloków. Istnieje więc ogromna potrzeba stworzenia dla dzieci miejsca, w którym będą mogły bezpiecznie się bawić.

Uzasadnienie zadania

We wskazanej lokalizacji na chwilę obecną nie ma  bezpiecznego obiektu dla dzieci. Proponowany w tym miejscu wielofunkcyjny plac zabaw, z czasem rozbudowany o inne elementy i sprzęty, będzie idealnie służył mieszkańcom pobliskich bloków jak również dzieciom z okolicy.

Zakres i zastosowanie zadania

Plac zabaw będzie przeznaczony dla dzieci do 10 roku życia będzie  pełnił funkcję społeczną, gdyż pozwoli dzieciom oderwanym od komputerów i telewizorów bezpiecznie i aktywnie spędzać czas wśród rówieśników, zawierać nowe znajomości, uczyć się i bawić.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1 Dokumentacja techniczna5 000 zł
2Prace adaptacyjne podłoża20 000 zł
3Bezpieczna nawierzchnia CushionFALL 200zł/m2 brutto x 150m230 000 zł
4Wyposażenie placu zabaw urządzenia zabawowe 25 000 zł
Łącznie: 80 000 zł

Wniosek odrzucono ze względu na niespełnienie przesłanki wynikającej wprost z Regulaminu Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/339/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 września 2017 r. Wykazano sprzeczność z § 2 oraz § 5 pkt. 5 w/w Regulaminu. Realizacja przedmiotowego zadania nie jest możliwa z uwagi, iż aktualnie brak jest dostępu do drogi publicznej umożliwiający dojazd sprzętu w celu realizacji i eksploatacji placu zabaw. Ponadto zadanie wymaga opracowania projektu zagospodarowania na aktualnej mapie zasadniczej, który z uwagi na lokalizację terenu wskazanego na plac zabaw (strefa A - ścisła ochrona konserwatorska) będzie wymagał stanowiska Małopolskiego Konserwatora Zabytków. Ponadto kwota wskazana przez Wnioskodawcę na realizację placu zabaw jest znacznie poniżej cen rynkowych. Zbyt ogólny opis urządzeń nie pozwala na dokładne określenie ich wielkości, rodzaju a tym samym ich ceny. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia i ceny realizacji gminnych placów zabaw koszt zadania szacuje się na ok. 200 000,00 zł (dla 3 zaproponowanych urządzeń). Zadanie nie jest możliwe do wykonania do końca bieżącego roku i w ramach proponowanych kosztów.

Załączniki