zadanie nr ChBO/8/2018

ChBO/8/2018. Dostosowanie torowiska do wymogów ścieżki rowerowej na terenie osiedla Kąty, stanowiąca połączenie skrzyżowania ul. Ligęzów z Zachodnią Obwodnicą Chrzanowa


Lokalizacja

Działki  nr: 527/3, 505/4, 518/1  między ulicą Ligęzów, a Zachodnią Obwodnicą Chrzanowa.

Skrócony opis zadania

Dostosowanie torowiska do wymogów  ścieżki rowerowej na terenie osiedla Kąty, stanowiąca połączenie skrzyżowania ul. Ligęzów z Zachodnią Obwodnicą Chrzanowa.

Opis zadania

Obsługa Geodezyjna – wytyczenie i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej z zaklałzulowaniem w Ośrodku kartograficznym;
Wyrównanie terenu koparką;
pogłębienie terenu na około 20 cm.;
wyrównanie i uwalcowanie terenu po pogłębieniu;
nawiezienie kamienia i uwalcowanie;
nawiezienie drobnego kamienia i uwalcowanie;
wykonanie objazdu przepompowni na trasie ścieżki rowerowej;
wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym – ze zgrabieniem i wywiezieniem;
ręczne ścinanie i karczowanie krzewów i ścięcie uschniętych drzew o śr. 3;5 – z odwozem
wykonanie i ustawienie tablicy upamiętniającej przeprowadzenie w czasie II wojny światowej jedynej akcji sabotażowej w gminie Chrzanów przeprowadzonej przez oddziały partyzanckie polegające na wykolejeniu hitlerowskiego pociągu towarowego;
ustawienie 6 ławek i dwóch koszy na odpady zmieszane na trasie ścieżki.

Uzasadnienie zadania

Zadanie odpowiada na rosnące zainteresowanie aktywnym spędzaniem czasu wolnego, a za tym zapotrzebowanie na rozbudowę tras rowerowych w Gminie Chrzanów. Wskazany odcinek byłby zakończeniem podjętych do tej pory wysiłków przeprowadzenia trasy łączącej ul. Oświęcimską z zachodnią obwodnicą miasta. Tak długi, prosty odcinek umożliwi mieszkańcom i turystom szybkie  przemieszczanie przez zachodnią część miasta. Ścieżka będzie służyć również biegaczom, osobom uprawiającym Nordic Walking. W zimie umożliwi realizację imprez/zawodów narciarskich.

Zakres i zastosowanie zadania

Projekt będzie służył wszystkim mieszkańcom gminy Chrzanów bez względu na wiek. Ze ścieżki rowerowej będą mogli korzystać:
rowerzyści, mieszkańcy uprawiający NORDIC WALKING, spacerowicze, biegacze.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1920 m/b utwardzonej i wyrównanej nawierzchni ścieżki rowerowej73 000 zł
2Zabezpieczenie objazdu przy przepompowni / zabudowanie barierek/4 000 zł
3Wykonanie i zabudowanie tablicy4 500 zł
4Zakup i ustawienie 6 ławek oraz dwóch koszy na odpady zmieszane na trasie ścieżki8 000 zł
5Obsługa Geodezyjna – wytyczenie i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej z zaklałzulowaniem w Ośrodku kartograficznym2 000 zł
6Wykaszanie chwastów i wykarczowanie krzewów1 000 zł
Łącznie: 92 500 zł

Wniosek odrzucono ze względu na niespełnienie przesłanki wynikającej wprost z Regulaminu Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/339/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 września 2017 r. Wykazano sprzeczność z § 5 pkt. 4 w/w Regulaminu. Wnioskowany teren mający na celu połączenie ul. Ligęzów z Zachodnią Obwodnicą Chrzanowa ścieżką rowerową przebiegającą po starym torowisku obejmuje działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jedn. ewid. Chrzanów – obszar miejski obr. Kąty nr 527/3, 518/1 oraz 505/4. Działki 527/3 oraz 518/1 stanowią własność Gminy Chrzanów, działka 505/4 nie jest własnością gminy Chrzanów – stanowi własność Skarbu Państwa. Zachowanie ciągłości ścieżki rowerowej nie jest obecnie możliwe. Realizacja zadania w przedstawionym przez wnioskodawcę zakresie byłaby możliwa dopiero po komunalizacji działki 505/4. Określenie terminu komunalizacji nie jest możliwe do ustalenia w momencie oceny przedmiotowego wniosku, a tym samym nie można z całą pewnością stwierdzić, że zadanie może być zrealizowane do końca roku budżetowego 2018.

Załączniki