zadanie nr ChBO/11/2018

ChBO/11/2018. Organizacja konkursu na projekt pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego w Chrzanowie


Lokalizacja

nie dotyczy

Skrócony opis zadania

Projekt dotyczy zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Celem projektu jest ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na  projekt pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego – bohatera narodowego, ochotnika do Auschwitz, człowieka, który jest wyjątkowym wzorem postawy patriotycznej. Pomnik Rotmistrza Pileckiego na koniu ma być wyrazem pamięci społeczeństwa o najwybitniejszych Polakach, wzorem patriotycznej postawy oraz wizytówką miasta Chrzanowa i Polski dla obcokrajowców udających się do Auschwitz.

Opis zadania

Celem projektu jest ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na  projekt pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego – bohatera narodowego, ochotnika do Auschwitz, człowieka, który jest wyjątkowym wzorem postawy patriotycznej. Pomnik Rotmistrza Pileckiego na koniu ma być wyrazem pamięci społeczeństwa o najwybitniejszych Polakach, wzorem patriotycznej postawy oraz wizytówką miasta Chrzanowa i Polski dla obcokrajowców udających się do Auschwitz.
Rotmistrz Witold Pilecki, który w latach 1918–1921 służył w Wojsku Polskim, walczył podczas wojny z bolszewikami. Jako kawalerzysta brał udział w obronie Grodna. 5 sierpnia 1920 wstąpił do 211 Pułku Ułanów i w jego szeregach walczył w Bitwie Warszawskiej, bitwie w Puszczy Rudnickiej i brał udział w buncie Żeligowskiego. Dwukrotnie odznaczony został Krzyżem Walecznych. W sierpniu 1939 został ponownie zmobilizowany. Walczył w kampanii wrześniowej jako dowódca plutonu w szwadronie kawalerii dywizyjnej 19 Dywizji Piechoty Armii Prusy, a następnie w 41 Dywizji Piechoty na przedmościu rumuńskim. Ostatnie walki jego oddział prowadził jako jednostka partyzancka. Pilecki rozwiązał swój pluton 17 października 1939 i przeszedł do konspiracji. Za wiedzą komendanta głównego ZWZ gen. Stefana Roweckiego „Grota" zgłosił się na ochotnika by przedostać się do obozu Auschwitz. 19 września 1940 r. podczas łapanki na warszawskim Żoliborzu, jako Tomasz Serafiński, pozwolił się aresztować. Do KL Auschwitz dotarł wraz z 1705 osobami w nocy z 21 na 22 września 1940 r. Otrzymał numer obozowy 4859. Tam założył konspiracyjną organizację obozową – Związek Organizacji Wojskowych. Przekazywał na zewnątrz raporty o sytuacji w obozie, w tym jako pierwszy informował o dokonującej się tam zagładzie Żydów. W 1943 roku razem z dwoma towarzyszami uciekł z Auschwitz. Droga jego ucieczki biegła miedzy innymi przez tereny powiatu chrzanowskiego (Babice, Alwernia). Po powrocie do Warszawy nadal działał w konspiracji. W 1944 roku uczestniczył w Powstaniu Warszawskim- był dowódca słynnej niezdobytej Reduty Witolda w okolicach Placu Starynkiewicza. Następnie trafił do oflagu, skąd po zakończeniu wojny przedostał się do Włoch, w szeregi II Korpusu Polskiego Generała Władysława Andersa. Został jego wysłannikiem do opanowanego przez komunistów kraju. Przekazywał informacje na zachód o sytuacji panującej w Polsce, miedzy innymi o zbrodniach dokonywanych przez Urząd Bezpieczeństwa. Został aresztowany w 1947 roku, okrutnie torturowany. Został następnie skazany na śmierć przez komunistyczny sąd. Wyrok wykonano 25 maja 1948 roku na terenie więzienia mokotowskiego. Do dnia dzisiejszego nie znamy miejsca pochówku Rotmistrza Pileckiego.
Projekt ten uzyskał poparcie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego.
Projekt zakłada opracowanie regulamin konkursu. Ma to być konkurs otwarty o zasięgu ogólnopolskim, model pomnika ma być wykonany w skali 1:10 oraz przeprowadzenie szerokiej akcji promocyjnej w mediach, na uczelniach artystycznych, w specjalistycznych wydawnictwach, pozwalającej na dotarcie do środowisk artystów, rzeźbiarzy, fachowców z całej Polski,  którzy mają twórcze pomysły na zaprojektowanie pomnika wpisującego się w wizerunek miasta Chrzanowa. Kolejnym etapem będzie wyłonienie jury, w skład którego wejdą eksperci w dziedzinie rzeźby i wybór najlepszego projektu.

Uzasadnienie zadania

Polska ma wielu bohaterów, którzy zasłużyli się w walce o niepodległość i suwerenność RP. Jednym z nich, związanym z Małopolską Zachodnią jest Rotmistrz Witold Pilecki – bohater przez lata zapomniany z woli komunistycznych oprawców. W latach 90-tych dwudziestego wieku zrehabilitowany i stopniowo przywracany pamięci narodowej. Wciąż jednak należy podejmować działania, by w pełni uświadomić narodowi polskiemu format tej postaci.
Pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego ma być wyrazem naszej pamięci o najwybitniejszych Polakach, wzorem zarówno dla młodzieży, jak i wszystkich mieszkańców. Będzie on również doskonałą wizytówką Nie tylko Chrzanowa, ale całej Polski wobec obcokrajowców udających się do Auschwitz.
Przeprowadzenie konkursu na projekt pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego jest najlepszym sposobem na wyłonienie najlepszego projektu, wartościowego pod względem artystycznym, wpisującego się w wizerunek miasta, który przemówi nie tylko do mieszkańców, ale będzie też prawdziwą wizytówką naszego miasta.
Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, Obszar 2 Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego, Cel strategiczny Wysoka atrakcyjność Małopolski w obszarze przemysłów czasu wolnego dzięki wykorzystaniu potencjału dziedzictwa regionalnego i kultury oraz Strategię Rozwoju Gminy Chrzanów na lata 2016-2023, cel 3.1.8. inicjowanie i wspieranie projektów integracyjnych, Powiat chrzanowski, Instytucje kultury, kulturalno-rozrywkowych, artystycznych, Szkoły i placówki oświatowe, 3.1.8 rekreacyjno-sportowych i interdyscyplinarnych, szczególnie projektów realizowanych w przestrzeni publicznej.
Ponadto wpisuje się w obchody jubileuszu 100- lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Zakres i zastosowanie zadania

Projekt przyczyni się do wyboru najlepszego projektu pomnika Rotmistrza Pileckiego.  Pomnikowi będzie towarzyszyć informacja promująca postać Rotmistrza Pileckiego. Dzięki temu mieszkańcy poznają wyjątkowego bohatera, który nie tylko będzie wizytówką miasta i będzie również spełniał kilka bardzo istotnych społecznie ról: bardzo ważną funkcję edukacyjną, historyczną i patriotyczną – będzie można prowadzić lekcje dla młodzieży z historii, wychowania obywatelskiego w terenie, a także promocyjną – atrakcyjniejsza wizytówka miasta zarówno dla mieszkańców, jak i turystów, miejsce, gdzie można również odpoczywać, ale też organizować różne imprezy patriotyczne np. rajd im. Rotmistrza Witolda Pileckiego.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszty opracowania regulaminu i przeprowadzenia konkursu4 000 zł
2Koszty ogłoszenia, reklamy i promocji konkursu w mediach10 000 zł
3Honorarium dla jury eksperckiego5 000 zł
4Zakup praw autorskich (koncesja, licencja)45 000 zł
Łącznie: 64 000 zł

Zadanie wzbudziło wątpliwości części członków Zespołu w odniesieniu do potencjalnej sprzeczności z zapisem § 5 pkt. 4 Regulaminu Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/339/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 września 2017 r. W toku dyskusji Zespół uznał, że zadanie zostaje zakończone i poprawnie zrealizowane w momencie rozstrzygnięcia konkursu, w związku z czym rozważanie lub łączenie realizacji zadania z własnością gruntu jest bezzasadne.