zadanie nr ChBO/12/2018

ChBO/12/2018. Rewitalizacja historycznej alei z projektem ciągu pieszego i rowerowego z pergolą przy ul. Fabrycznej obok zabytkowej zabudowy kolonii robotniczej.


Lokalizacja

ul Fabryczna\fragment, identyfikator działki 120303, 4.0001, 4005/13

Skrócony opis zadania

Projekt zielonego ciągu pieszo-rowerowego i rewitalizacja
historycznej ulicy w celu podniesienia walorów estetycznych
głównego dojazdu i dojścia do dawnej Fabryki Lokomotyw
"Fablok" w Chrzanowie. Podniesienie walorów historycznych poprzez wkomponowanie różanej pergoli nawiązującej stylistycznie do XIX-wiecznego dworca kolejowego z charakterystyczną czerwoną cegłą.

Opis zadania

Przywrócenie walorów historycznych i estetycznych dla głównej osi komunikacyjnej prowadzącego do
dawnej Fabryki Lokomotyw "Fablok" w Chrzanowie, w celu podkreślenia rangi fabryki w rozwoju
miasta. Przywrócenie genius loci (ducha miejsca) wedle założeń Ebenezera Haward'a, czyli miastoogród.
Można się ich doszukać w historycznych planach zabytkowego osiedla robotniczego.
Uporządkowanie zieleni z uzupełnieniem historycznej alei drzew przy ul. Fabrycznej gatunkami
rodzimymi i charakterystycznymi dla pierwotnej Kolonii Fabrycznej. Stworzenie bezpiecznego ciągu z
oświetleniem, które zarazem podniesie wartość historycznych obiektów. Pergola z nasadzeniem
dawnych i odpornych odmian róż, nawiązujących stylistycznie do XIX-wiecznego dworca kolejowego z
elementami charakterystycznej, czerwonej cegły. Pergola symbolizuje bramę jako "wejście" do świata
techniki i potęgi przemysłu kolejowego. Projekt ma wpływ na rozwój tego obszaru i planowanych na
nim inwestycji. Jest propozycją dla spacerowiczów, edukacją dla najmłodszych jako kontynuacja
historii. Stanowi także utrzymanie korytarza ekologicznego poprzez wzrost nasadzeń roślinnych i
uzupełnienie historycznej alei. Projekt stanowi propozycję, którą można w przyszłości rozbudować
bądź kontynuować. W zależności od kosztów materiałów budowlanych można wyznaczyć fragment
ulicy adekwatny do założonego przedsięwzięcia.
Link do materiałów: www.galeria.zielonykadr.pl/zadanie_marta_hajda.7z

Uzasadnienie zadania

Obszar dawnej Fabryki lokomotyw oraz całego Osiedla Rospontowa posiada ogromny potencjał
projektowy. Miejsce stanowi wizytówkę Chrzanowa jako miasta w którym powstała PIERWSZA W
POLSCE FABRYKA LOKOMOTYW. Obecnie stan zieleni i zabytkowych obiektów jest bardzo
zaniedbany. Główna oś pieszo-jezdna powinna stanowić podkreślenie rangi miejsca, a zarazem być
przyjazna dla jego mieszkańców i gości. Ponadto projekt komunikacji podniesie walory otoczenia, a
wartość obiektów wystawionych na sprzedaż może wzrosnąć.

Zakres i zastosowanie zadania

Projekt będzie służył mieszkańcom i przyjezdnym. Ze względu na funkcję ciągu pieszo-rowerowego,
miejsce musi stanowić łatwy tranzyt dla każdego użytkownika: pieszego, rowerzysty,
niepełnosprawnego, kierowcy, dziecka, spacerowicza i zwierzęcia. Jest to obszar chodnika i ulicy
służący w komunikacji publicznej, stanowiącej wizytówkę miasta i dojście do potencjalnych obiektów
turystycznych "Fabloku".

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Ciąg pieszy biologicznie czynny i rowerowy55 000 zł
2Pergola (fragment/brama)17 000 zł
3Zieleń - uzupełnienie alei + krzewy (formy małych roślin do wzrostu)17 000 zł
4Podstawowe oświetlenie ciągów komunikacyjnych10 000 zł
5Przedmiary robót i koszty pozyskania materiałów dokumentacyjnych/inne1 000 zł
Łącznie: 100 000 zł

Wniosek odrzucono ze względu na niespełnienie przesłanki wynikającej wprost z Regulaminu Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/339/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 września 2017 r. Wykazano sprzeczność z § 2, w/w Regulaminu. Po przeprowadzeniu wizji w terenie. Teren przeznaczony pod inwestycje ciągu pieszego
i rowerowego z wykonaniem pergoli jest działką porośniętą krzewami, oraz wysokimi drzewami. Na wskazanym terenie zlokalizowane są garaże mieszkańców, wiata śmietnikowa oraz słupy energetyczne. Złożony wniosek zakłada wykonanie pergoli z murowanych słupów oraz konstrukcji dźwigarów z drewna klejonego, ciągiem pieszo-rowerowym z nawierzchni mineralnej dwukolorowej,
z oświetleniem oraz nasadzeniem róż oraz bluszczu, długość pergoli 30 m. Zakres wskazanych prac wymaga wykonania dokumentacji oraz uzyskania odpowiednich decyzji i pozwoleń zgodnie
z Prawem budowlanym. Roboty przygotowawcze powinny uwzględniać decyzje na wycinkę drzew oraz przebudowę słupów elektroenergetycznych kolidujących z planowanym przedsięwzięciem. Wskazana inwestycja nie jest możliwa do wykonania do końca 2018 r. Na tym etapie oceny merytorycznej odstąpiono od weryfikacji kosztorysu.

Załączniki