zadanie nr ChBO/13/2018

ChBO/13/2018. Budowa chodnika przy ul. 29 listopada wraz z alejką spacerową wzdłuż rzeki Chechło


Lokalizacja

ul. 29 listopada od ul. Chechlanej do ul. Podwale oraz działki przy Chechle dz.177/24, dz. 4306/2

Skrócony opis zadania

Chodnik jednostronny celem możliwości bezpiecznego poruszania się pieszych wraz z możliwym przejściem z ul. 29 listopada do Pogorskiej (alejką) wzdłuż rzeki Chechło

Opis zadania

Zadanie dotyczy wykonania chodnika przy ul. 29 listopada od ul. Bartosza Głowackiego do ulicy Chechlanej w celu bezpiecznego przemieszczania się pieszych i ograniczenie niebezpieczeństwa kolizji dla ruchu pieszego. Znaki ograniczenia prędkości i próg spowalniający są dla kierowców niewystarczające, a ruch jest duży. Kierowcy nie ograniczają prędkości.
Alejka spacerowa wzdłuż rzeki Chechło ze względu na wygodę umożliwi połączenie ruchu pieszego z ulicą Pogorską.

Uzasadnienie zadania

Ułatwi poruszanie pieszym i zapewni im bezpieczeństwo, a szczególnie dzieciom powracającym ze szkoły. Samochody jeżdżą za szybko i przekraczają prędkość dozwoloną, czują się bezkarni.
Proponuje się  zrobić  jeden kierunek ruchu.

Zakres i zastosowanie zadania

Będzie służył mieszkańcom z Kościelca i z osiedla Południe i ich dzieciom powracającym ze szkół lub zajęć pozalekcyjnych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Budowa chodnika i alejki100 000 zł

Wniosek odrzucono ze względu na niespełnienie przesłanki wynikającej wprost z Regulaminu Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/339/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 września 2017 r. Wykazano sprzeczność z § 2, w/w Regulaminu. Wykonanie alejki wzdłuż potoku Chechło wymaga wykonania projektu zagospodarowania terenu, przygotowania terenu, wyznaczenia i wycinki drzew na co konieczne jest uzyskanie zezwolenia Starosty Chrzanowskiego na usunięcie kolidujących drzew z proponowaną alejką. Zestawienie kosztów realizacji zadania obejmuje wyłącznie prace budowlane. Brak jest w zestawieniu szacunkowych kosztów na przygotowanie dokumentacji zadania (projekt, kosztorys inwestorski) niezbędnej do zgłoszenia robót budowlanych oraz kosztów nadzoru. Budowa przedmiotowej alejki wzdłuż potoku Chechło wymaga uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Ponadto
w chwili obecnej trwają prace nad kanalizacją burzową na ul. 29 listopada uniemożliwiające realizacje innych zadań w tym samym okresie. Wskazana inwestycja nie jest możliwa do wykonania do końca 2018 r. Na tym etapie oceny merytorycznej odstąpiono od weryfikacji kosztorysu.

Załączniki