zadanie nr 9/BO2020

9/BO2020. Zwiększenie ilości miejsc parkingowych w Centrum Chrzanowa przy ul. Piastowskiej


Lokalizacja

ul. Piastowska w Chrzanowie, odcinek ok. 52,2m pomiędzy śmietnikiem przy ulicy, a zakrętem w górę drogi od strony zachodniej.

Skrócony opis zadania

Zadanie polega na zwiększeniu ilości miejsc parkingowych w Centrum Chrzanowa przy ulicy Piastowskiej poprzez zmianę sposobu parkowania z równoległego na parkowanie skośne na wyznaczonym odcinku drogi ulicy Piastowskiej od strony północnej (długość odcinka ok 52,5m - zaznaczono na żółto na rysunkach). Obecnie na całym odcinku tej drogi (ok. 52,5m) jest 10 miejsc parkingowych zgodnie z przepisami (długość 6m każde) w tym dwa dla niepełnosprawnych. Po przebudowie drogi dostępne będzie 16 miejsc parkingowych normalnych + 2 miejsca dla niepełnosprawnych spełniające wymagania obowiązujących przepisów (obecne miejsce dla niepełnosprawnych nie spełnia wymagań przepisów) - łącznie 18 miejsc.

Opis zadania

W zakresie zadania konieczne będzie wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej swym zakresem: roboty budowlane - powiększenie terenu / wkopanie się wgłąb skarpy od strony północnej ulicy Piastowskiej na wyznaczonym odcinku ok. 52,5m z uwzględnieniem przebudowy / cofnięcia schodów., przebudowę linii kablowej eN zasilającej słupy oświetlenia zewnętrznego, przesunięcie 2 słupów oświetleniowych wgłąb skarpy na obrzeże parkingu, utwardzenie terenu parkingu, wyłożenie odpowiednią nawierzchnią (beton ażurowy), ułożenie obrzeży parkingu wraz z wyprofilowaniem skarpy od strony północnej w sposób zapobiegający osuwaniu się ziemi. Następnie należy wyznaczyć miejsca parkingowe wraz z 2 miejscami dla niepełnosprawnych. Obecnie wyznaczone wzdłuż ulicy Piastowskiej miejsca parkowania dla niepełnosprawnych nie spełniają wymagań obowiązujących przepisów tj. powinno zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065 ) :
„§ 21. 1. Stanowiska postojowe dla samochodów powinny mieć wymiary wynoszące
co najmniej:

2. W przypadku usytuowania wzdłuż jezdni stanowiska postojowe dla
samochodów powinny mieć wymiary wynoszące co najmniej:
1) szerokość 3,6 m, z możliwością ograniczenia do 2,5 m - w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego, i długość 6 m – w przypadku samochodów osobowych;
2) szerokość 3,6 m i długość 6 m – w przypadku samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne;”,

natomiast wyznaczone obecnie miejsce dla niepełnosprawnych od strony wschodniej ma wymiary: szer. 2,16 m x dług. 5,05 m i pomimo swych zmniejszonych wymiarów i tak zajmuje środkową część pasa ruchu ulicy Piastowskiej utrudniając przejazd samochodów bez wjeżdżania na nie. Stosowne zdjecie w załączniku do wniosku.
W ramach zadania proponuje się wybudowanie parkingu na 16 miejsc + 2 miejsca dla niepełnosprawnych (łącznie 18 miejsc), zamiast obecnie 10 miejsc w tym dwa dla niepełnosprawnych.
Daje to uzysk w ilości miejsc parkingowych na poziomie z 10 do 18 miejsc, czyli docelowo 280% względem wyjściowych obecnie 100% (10 miejsc).

Zadanie realizowane będzie na działkach będących własnością gminy, co zostało potwierdzone z wyznaczonymi pracownikami Urzędu Miejskiego w Chrzanowie z wydziału Geodezji i Inwestycji (Pani Alina Szeląg).

Szacunkowy koszt realizacji zadania został wyznaczony w oparciu o sporządzoną Wycenę nakładów na wykonanie parkingu.
Wycena została sporządzona przez Rzeczoznawcę Majątkowego z ważnymi uprawnieniami nr 351.
Rzeczona wycena została sporządzona dla odcinka parkingu pomiędzy początkiem od strony wschodniej, a schodami rozdzielającymi dwie części parkingu.
Obejmuje wykonanie parkingu na długości 20m. Szacunkowy łączny koszt realizacji zadania na odcinku 20m wynosi 28 325,00 zł brutto.
Zadanie obejmuje swym zakresem odcinek łącznie ok. 52,5m. Z uwagi na to, że łączny odcinek realizacji zadania wynosi prawie trzykrotność długości odcinka z przedłożonej wyceny,
do wyznaczenia szacunkowej wartości całego zadania przyjęto przemnożenie cen z przedłożonej Wyceny x3, z uwzględnieniem wzrostu cen dokumentacji z 1274,28 zł na 5000,00 zł,
a kosztu nadzoru inwestorskiego z 708,48 zł na 2000,00 zł

Uzasadnienie zadania

Wykonanie zadania:
1.       Zwiększy liczbę miejsc parkingowych w centrum Chrzanowa w obrębie przebudowanego odcinka ulicy Piastowskiej z 10 (w tym 2 nieprzepisowych dla niepełnosprawnych), do 18 przepisowych miejsc (w tym 2 przepisowych dla niepełnosprawnych), co daje zysk o 180% miejsc parkingowych (z 10 na 18),
2.       Umożliwi łatwiejsze korzystanie z miejsc parkingowych – łatwiejszy wjazd i wyjazd z parkingu,
3.       Przebuduje  na odcinku objętym zadaniem niespełniające przepisów prawa miejsce parkingowego dla osób niepełnosprawnych z dostosowaniem do obowiązujących przepisów (obecne miejsce nie spełnia wymagań obowiązujących przepisów).

Zakres i zastosowanie zadania

Realizacja zadania da wymierne korzyści dla dużej ilości mieszkańców gminy Chrzanów i nie tylko z Chrzanowa, którzy okresowo lub stale parkują w rejonie Centrum Chrzanowa, w tym  przy ulicy Piastowskiej, celem skorzystania z obiektów znajdujących się w okolicy. Są to między innymi:
- nieruchomości w otoczeniu bezpośredniej lokalizacji zadania: ul. Piastowska 15, ul. Piastowska 36, ul. Piastowska 38, ul. Sienkiewicza 10, ul. Sienkiewicza 9, Sienkiewicza 11, Piastowska 30, 32 i 34
- Kino "Sztuka" Chrzanów,
- Dom Kultury Chrzanów,
- Kościół Matki Bożej Różańcowej w Chrzanowie,
- Kościół Św. Mikołaja w Chrzanowie,
- Rynek Chrzanów,
- Sklepy i lokale usługowe w Centrum, w okolicach ulicy Kusocińskiego / Piastowskiej / Śląskiej / Rynek

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Koszty dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami dot. słupów ośw. i kabla nN i innych5 000 zł
2Koszt robót budowlanych, w tym: 1) Ręczne usunięcie humusu, 2) Roboty ziemne koparkami z transp. urobku do 1km, grunt kat. III, 3) Plantowanie tereny grunt kat. III, 4) Formowanie i zagęszczanie nasypów do wys. 3.0m mechaniczne, 5) Położenie kabla YKY 4x16, 6) Mufy z tworzyw termokurcz. do 35mm2, 7) Demontaż słupów ośw., 8) Montaż słupów oświetleniowych, 9) Nawierzchnia z krawężnikami, 10) Inne niezbędne do realizacji zadania80 987,50 zł
3Nadzór inwestorski2 000 zł
Łącznie: 87 987,50 zł

Zgodnie z opinią właściwego merytorycznie wydziału Urzędu Miejskiego, po przeanalizowaniu zadania do realizacji w ramach Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego informujemy, iż  wykonanie robót polegających na budowie miejsc postojowych przy ul. Piastowskiej we wskazanym przez Wnioskodawcę terenie będzie wymagało wykonania projektu budowlanego. Po wstępnym rozeznaniu możliwości usytuowania miejsc postojowych na działkach nr 1156/131 oraz 1156/261, obręb Chrzanów, w ramach zadania będą musiały zostać wykonane następujące prace: roboty ziemne, polegające na zebraniu i zabezpieczeniu skarpy (murem oporowym, bądź palisadą), roboty rozbiórkowe, przebudowę schodów, wykonanie nawierzchni wraz z podbudową, krawężników i obrzeży, możliwe również zabezpieczenie istniejących sieci i wycinkę drzew. 
Koszt robót budowlanych wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji przy założeniu, że prace obejmowały by wykonanie ok. 20 miejsc postojowych na odcinku ok. 60 m (6 m długości miejsca postojowego) kształtowałby się na poziomie ok. 249 000,00 zł, co stanowi sprzeczność z zapisami regulaminu Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego (§ 4 pkt. 6 lit. b). W związku z tym wniosek został odrzucony.