zadanie nr 10/BO2020

10/BO2020. CHRZANOWSKA DOLINA TRZECH STAWÓW


Lokalizacja

Pomiędzy ulicami: Leśną, Partyzantów. Numery działek: 3102/252, 3050/1 obręb Chrzanów.

Skrócony opis zadania

,,Chrzanowska Dolina  Trzech Stawów” będzie prawdziwym zielonym rajem dla miłośników spacerów i rowerowych przejażdżek. Jest to teren historyczny, gdyż stawy powstały po eksploatacji gliny używanej w cegielni działającej przy kopalni ,,Matylda” w pierwszej połowie XX wieku. Niedaleko  stawów prowadził tor kolejowy do Jaworzna, na miejscu którego obecnie biegnie ścieżka rowerowa. Jeszcze w latach osiemdziesiątych XX wieku można było tam oglądać pływające  łabędzie, ptactwo wodne itd. Obszar ten był prawdziwym rezerwatem przyrody tej części Chrzanowa. Ponieważ obecnie teren jest trudno dostępny dla spacerowiczów,  zadanie ,, Chrzanowska Dolina Trzech Stawów” ma na celu przywrócenie go do stanu z lat osiemdziesiątych XX wieku.

Opis zadania

Zadanie polega na przeprowadzeniu prac rewitalizacji ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w gminie. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie lepsze wykorzystanie potencjału oraz walorów krajobrazowo – przyrodniczych tej części Chrzanowa. Prowadzące prace będą polegać na:
koszeniu traw, wycince samosiewów, uporządkowaniu terenu, pielęgnacji drzew, usunięciu powalonych wiatrołomów zagrażających bezpieczeństwu, w celu umożliwienia spacerowania wokół tychże stawów, zebranie śmieci i gruzu. Odpady powstałe w trakcie realizacji projektu ( zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości pochodzące z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania) zostaną przekazane na składowisko odpadów w Balinie.
Oczekiwanym efektem będzie możliwość aktywnego wypoczynku całymi rodzinami w ,,Chrzanowskiej Dolinie Trzech Stawów”.
Teren objęty zadaniem jest terenem gminnym. Obejmuje działki 3102/252, 3050/1, które graniczą z działką gminną 5793. W celu ustalenia granic działek ozn. nr: 3102/252 i 3050/1 obr. Chrzanów  konieczne będzie wynajęcie geodety.
Działki te położone są w pobliżu ulic Leśnej i Partyzantów, przy ścieżce rowerowej przebiegającej po starym torowisku.
Działka 3102/252 przylega bezpośrednio do drogi wewnętrznej dojazdowej do  Ośrodka Wypoczynkowego ,,Basen Kąty”. Jest to droga dostępna  dla ogółu mieszkańców z dojściem od ulicy Leśnej.

Uzasadnienie zadania

Projekt ,,Chrzanowska Dolina Trzech Stawów”, wkomponowany w Chrzanowski Budżet Obywatelski, będzie realizowany w zakresie zadań własnych gminy. Jest projektem możliwym do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego z zakresu: ochrony przyrody, sportu i turystyki, kultury i ochrony zabytków oraz ochrony zdrowia.
Ochrona przyrody polega między innymi na  utrzymywaniu lub przywracaniu do właściwego stanu  siedlisk przyrodniczych, a także pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody  żywej
i nieożywionej, krajobrazu, zieleni w miastach i wsiach.
Gmina Chrzanów potrzebuje zachowania różnorodności biologicznej, wyeksponowania swoich walorów krajobrazowych, rozwijania świadomości ekologicznej społeczności lokalnej. Miłośnicy spacerów będą mieli idealną okazję do tego.  
Powstanie ,,Chrzanowskiej Doliny Trzech Stawów” przyczyni się do kształtowania właściwej postawy mieszkańców wobec przyrody.  
Projekt nie będzie generował w kolejnych latach wysokich kosztów utrzymania. Jedynym wydatkiem będzie koszenie trawy wraz z wywozem ( minimum trzy razy w roku) i nie przekroczy 20% wartości zadania.

Zakres i zastosowanie zadania

Projekt, o którym mowa, będzie służył wszystkim osobom zainteresowanym bogactwem przyrodniczym tych terenów,  a także dzieciom i młodzieży z okolicznych placówek edukacyjnych. Ścieżki wokół stawów pozwolą na harmonijne połączenie przyjemnego z pożytecznym, czyli wypoczynku w czystym środowisku z rozwojem intelektualnym polegającym na możliwości obserwacji  roślin, zwierząt i ptactwa w ich naturalnym środowisku oraz zapoznanie się z walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi tychże obszarów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1 Mechaniczne koszenie trawników kosiarkami spalinowymi – typ kosiarek – tereny podmokłe, zgrabienie i wywiezienie trawy - 14 040 zł14 040 zł
2 Mechaniczne koszenie trawy kosiarkami spalinowymi – typ kosiarek – tereny płaskie, zgrabienie i wywiezienie trawy - 20 520 zł
3 Wycięcie samosiewów. Utylizacja rębarką i wywóz zrąbki na składowisko 16 740 zł
4 Pielęgnacja drzew. Usunięcie powalonych, wiatrołomów, suchych. Podniesienie koron, cięcie pielęgnacyjne 16 740 zł
5 Zebranie śmieci, gruzu, usunięcie pni, wyrównanie terenu 27 540 zł
6 Wytyczenie terenu przez geodetę - 2 500 zł
Łącznie: 98 080 zł