zadanie nr 20/BO2020

20/BO2020. MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM IM. ŚW. FRANCISZKA - PATRONA EKOLOGÓW W BALINIE


Lokalizacja

Teren należący do Przedszkola Samorządowego im. św. Franciszka - patrona ekologów  w Balinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 7, 32-500 Chrzanów, na działce o numerze 522/5 wielkości 870 m².

Skrócony opis zadania

Dzięki zmodernizowaniu placu zabaw przy naszym przedszkolu  dzieci zyskają miejsce, w którym będą mogły trenować nie tylko swoje ciało, ale również umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności oraz współzawodnictwie. Dzieci poznają nie tylko zasady współżycia w grupie, ale też lepiej zrozumieją własne możliwości. Nowy plac zabaw przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo bawiących się dzieci. Swoim wyglądem, formą wkomponuje się do warunków otoczenia i poprawi jego estetykę. Zaprojektowany plac zabaw będzie bezpieczny, atrakcyjny, wszechstronnie rozwijający dzieci oraz ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Sołectwa podczas  wszystkich imprez oraz funkcjonowania przedszkola.

Opis zadania

Plac zabaw zgodnie z dokumentacją projektową spełniającą wymogi prawne usytuowany będzie na działce o numerze 522/5 wielkości 870 m² czyli na terenie ogrodu przedszkolnego.  Część terenu należy przygotować pod montaż urządzeń zabawowych poprzez likwidację starych urządzeń. W ramach zadania zakupione zostaną nowe urządzenia zabawowe, które muszą posiadać atesty gwarantujące normy bezpieczeństwa, aby dzieci mogły się bezpiecznie bawić na świeżym powietrzu. Plac zabaw zostanie oznakowany za pomocą tablicy regulaminowej określającej  zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas korzystania z urządzeń.
W ramach realizacji zadania zostaną przeprowadzone działania:
1. Spotkanie organizacyjno-informacyjne - powołanie zespołu odpowiadającego za realizację zadań, podział funkcji i czynności.
2. Przygotowanie materiałów promocyjnych.
3. Przygotowanie i przeprowadzenie akcji promującej zadanie – zachęcenie do głosowania na zadanie.
4. Wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej celem zgłoszenia budowy do właściwego organu.
5. Uporządkowanie terenu pod budowę placu zabaw/demontaż i utylizacja starych  urządzeń.
6. Zakup, dostawa i montaż atestowanego (certyfikowanego) sprzętu na placu zabaw oraz wykonanie podbudowy i nawierzchni trawiastej:
- Zestaw  metalowy nr 6 (AVIS-ekologiczne place zabaw)
- Bujak Kiwak
- Bujak Koniczynka
- Bujak Konik
- Kosz na śmieci
- Tablica Regulaminowa
7. Otwarcie placu zabaw.

Uzasadnienie zadania

W pierwszej kolejności uzasadnieniem projektu placu zabaw przeznaczonego dla dzieci, jest zarówno stworzenie możliwości aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, jak i zapewnienie im wszechstronnego rozwoju. Plac zabaw ma wykształcić u dzieci nawyk aktywnego spędzania czasu, współpracy, rywalizacji  oraz polepszenia sprawności ruchowej. Niemniej istotnym elementem uzasadniającym modernizację placu zabaw przy Przedszkolu w Balinie jest podjęcie kolejnych działań, doprowadzających do dalszego rozwoju atrakcyjności jego infrastruktury.

Zakres i zastosowanie zadania

Projekt jest skierowany głównie do dwóch grup odbiorców. Pierwszą będą wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola, dla których  będzie można przygotować specjalną ofertę w ramach zajęć przedszkolnych, uwzględniającą te wszystkie elementy opisane powyżej. Drugą grupą odbiorców będą mieszkańcy naszego Sołectwa, którzy będą mieli warunki do aktywnego wypoczynku całą rodziną podczas funkcjonowania przedszkola oraz wszystkich imprez organizowanych przez przedszkole.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wykonanie projektu placu zabaw wraz z mapą (w celu zgłoszenia do właściwego organu)5 000 zł
2Nadzór budowlany nad realizacją zadania 1 928,50 zł
3Zestaw metalowy nr 6 (AVIS-ekologiczne place zabaw) z dostawą i montażem32 106 zł
4Bujak Kiwak z dostawą i montażem 1 537,50 zł
5Bujak Koniczynka z dostawą i montażem 1 537,50 zł
6Bujak Konik z dostawą i montażem 1 537,50 zł
7Kosz na śmieci z dostawą i montażem 984 zł
8Tablica Regulaminowa z dostawą i montażem 369 zł
Łącznie: 45 000 zł