zadanie nr 4

4. Instalacja urządzeń AED (automatycznych defibrylatorów) w przestrzeni publicznej Gminy Chrzanów


Lokalizacja

Proponowane lokalizacje zadania.
1. MOKSIR, Chrzanow, ul. Broniewskiego 4
2. Miejska Bibliotek Publiczna (MBP), Chrzanow, ul. Broniewskiego 10c
3. Szkoła Podstawowa nr 10, Chrzanow, ul. Kardynała Wyszyńskiego 19
4. Przedszkole Samorządowe nr 9, Chrzanow, ul. Brzeziny 14
5. Centrum Usług Socjalnych, Chrzanow, ul. Kolonia Stella 11
6. Filia MBP, Balin, ul. Jaworznicka 45
7. Szkoła Podstawowa nr 3
8. Filia MBP, Płaza, ul. Pocztowa 2.

Lokalizacja urządzeń może ulec zmianie w zależności od możliwości technicznych i uzyskania stosownych zgód właścicieli obiektów.

Skrócony opis zadania

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez instalację urządzeń AED oraz realizację szkoleń i przeprowadzenie kampanii informacyjnej w zakresie ich stosowania.
AED to urządzenie, dzięki któremu świadek zdarzenia może wykonać defibrylację, czyli przeprowadzić impuls energii elektrycznej przez klatkę piersiową osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia krwi. Nawet 7 na 10 osób potrzebuje defibrylacji, której każda minuta opóźnienia zmniejsza szansę na przeżycie o 10-12% (Wytyczne 2015 Europejskiej Rady
Resuscytacji). Defibrylację może wykonać zespół ratownictwa medycznego, ale po ilu minutach dotrze on do Ciebie? Stąd inicjatywa rozmieszczenia AED w przestrzeni publicznej. "Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat."

Opis zadania

CEL PROJEKTU Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Chrzanów w ramach działań profilaktycznych w obszarze zdrowia publicznego poprzez instalację urządzeń AED (automatycznych defibrylatorów zewnętrznych) w przestrzeni publicznej oraz realizację działań promocyjnych związanych z tym przedsięwzięciem.

ZASADNOŚĆ RESUSCYTACJI I DEFIBRYLACJI Wszystko ma swój początek i koniec. Dawno temu, gdy byliśmy naprawdę mali nasze serce rozpoczęło swoją pracę rozprowadzania krwi po naszym organizmie. Jest to tak samo pewne jak to, że kiedyś musi skończyć tą misję. Zatem każdego z nas dotyczy problem zatrzymania krążenia krwi. To moment, w którym nasze serce przestaje rozprowadzać krew po organizmie, ale niekoniecznie przestanie pracować... Okazuje się, że nawet 7 na 10 osób z Twojego otoczenia w przyszłości przestanie oddychać, krew przestanie krążyć, ale serce nie przestanie pracować. Będzie dalej działać, ale nieprawidłowo (niewydajnie). Taka praca serca nazywa się migotaniem komór lub częstoskurczem komorowym bez tętna. Jest to proces odwracalny, ponieważ można go zatrzymać wykonując defibrylację. Same uciśnięcia klatki piersiowej i oddechy ratownicze, czyli resuscytacja krążeniowo-oddechowa nie rozwiążą tego problemu, natomiast poprawią szansę na przeżycie nawet 4-krotnie. Defibrylację można opisać jako przejście przez mięsień sercowy impulsu energii elektrycznej, który zatrzymuje ten niewłaściwy rytm serca. Defibrylacja jest możliwa do wykonania przez świadka zdarzenia za pomocą urządzenia AED (Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego). Dlaczego jednak świadek zdarzenia miałby ją przeprowadzić, skoro może to przecież zrobić personel zespołów ratownictwa medycznego? Przecież każdy z ambulansów pogotowia ratunkowego w Chrzanowie posiada defibrylator. Skuteczność defibrylacji maleje wraz z upływem czasu... Z każdą minutę opóźnienia defibrylacji szanse na przeżycie maleją o ok. 10-12 %. Zespoły ratownictwa medycznego nie docierają na miejsce zdarzenia w czasie pierwszych kilku minut. Z tego powodu jest tak ważne, aby AED były w miejscach użyteczności publicznej - blisko ludzi, z których zdecydowana większość w przyszłości będzie ich potrzebować.

AED - OPIS AED to urządzenie:
- bardzo proste w obsłudze - po uruchomieniu wydaje czytelne komunikaty głosowe w języku polskim prowadzące osobę udzielającą pomocy przez całą akcję ratunkową: przypomina o wezwaniu pogotowia ratunkowego, informuje o konieczności przymocowania samoprzylepnych elektrod w konkretnych miejscach na odsłoniętej klatce piersiowej, następnie analizuje rytm serca i tylko jeśli jest taka potrzeba uaktywnia przycisk defibrylacji
- bezpieczne - informuje o konieczności wykonania defibrylacji tylko w przypadku stwierdzenia niewłaściwego rytmu serca; osoba udzielająca pomocy po zapewnieniu bezpieczeństwa wykonuje defibrylację wciskając wskazany przez urządzenie przycisk aktywny tylko w przypadku wykrycia niewłaściwej pracy serca
- skuteczne - możliwość wykonania wczesnej defibrylacji skutkuje przeżywalnością na poziomie nawet 70%.

AED W GMINIE CHRZANÓW. Z informacji jakie posiada Wnioskujący w Gminie Chrzanów jest obecnych 13 urządzeń AED. Są one w posiadaniu urzędów (3 szt.), straży pożarnych (5 szt.), basenu (1 szt.), przedsiębiorstw (4 szt.). Żaden z tych AED nie jest dostępny publicznie całą dobę jak również nie są one właściwie oznakowane w przestrzeni publicznej, co powoduje, że mieszkańcy nawet gdyby mieli potrzebę ich użycia, mogą nie wiedzieć o ich dostępności. Stanowią one kroplę w morzu potrzeb, bowiem największe znaczenie odgrywa czas wykonania defibrylacji od chwili wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia. Największe szanse na przeżycie (ok. 70%) są odnotowywane w przypadku wykonania defibrylacji w ciągu pierwszych kilku minut. Oznacza to, że obecnie w ramach publicznego dostępu do defibrylacji zabezpieczenie pod kątem obecności AED zgodnie z europejskimi zaleceniami można odnotować w następujących obszarach gminy: - Urzędu Miasta i Urzędu Stanu Cywilnego - Starostwa Powiatowego - jednostek straży pożarnej w: Chrzanowie, Balinie, Luszowicach, Płazie - basenu z zaznaczeniem obszaru w promieniu maksymalnie 2 minut drogi (w obie strony) od wyżej wymienionych jednostek. AED znajdują się również w posiadaniu przedsiębiorstw (RPWiK, DanCake, ZLA). Lokalizację wszystkich AED zaprezentowano na załączonej mapie, z której wynika jak spory obszar w ogóle nie jest zabezpieczony w zakresie dostępności AED dla mieszkańców.

GŁOWNE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU
- instalacja urządzeń AED – 8 szt.
- realizacja szkoleń pierwszej pomocy w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej i defibrylacji
- kampania informacyjna

W ramach projektu zostanie dostarczonych 8 zestawow AED wyposażonych w:
- AED (z opcją ratowania dorosłych i dzieci) z baterią i elektrodami w pokrowcu
- mini apteczkę
- skrzynkę na AED do przechowywania urządzenia na zewnątrz z możliwością utrzymania odpowiedniej dla urządzenia temperatury.

W ramach projektu zostanie zrealizowana seria szkoleń pierwszej pomocy obejmujących zagadnienia:
- resuscytacji krążeniowo-oddechowej
- defibrylacji.

Dodatkowo zostaną wykonane plakaty z algorytmami postępowania z AED.

AED MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU Urządzenia zostaną zainstalowane na zewnątrz budynków należących do gminy w taki sposób, by mogły być dostępne dla mieszkańców całą dobę. W tym celu zostaną umieszczone w podgrzewanych skrzynkach utrzymujących temperaturę pozwalającą na prawidłową pracę urządzenia, które cały czas musi pozostawać w gotowości do wykonania defibrylacji. Większość wskazanych budynków jest objęta monitoringiem wizyjnym, co dodatkowo wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo urządzenia. Wnioskodawca wybierając miejsce realizacji projektu kierował się m.in. kryteriami:
- brak AED w danej lokalizacji
- duże zagęszczenie osób – miejsce użyteczności publicznej
- częstość realizowanych wydarzeń kulturalnych/sportowych/rekreacyjnych.
W przypadku braku możliwości umieszczenia AED we wskazanej lokalizacji na zewnątrz budynku, istnieje możliwość negocjacji umieszczenia AED w środku budynku lub w innej lokalizacji.

EKSPLOATACJA AED Gwarancja: min. 5 lat Przeglądy: bezkosztowe (AED wykonuje autotesty) Koszty elektrod: ok. 250 zł co 2,5 roku Koszty baterii: ok. 750 zł co 5 lat.

Uzasadnienie zadania

Uzasadnienie resuscytacji i defibrylacji przedstawiono w "Szczegółowym opisie zadania". Dodatkowo uzasadnienie zadania przedstawiono poniżej.
Z informacji przedstawionych w "Szczegółowym opisie zadania" wynika, że mimo obecności AED w Gminie Chrzanów nie są one dostępne całą dobę. Również oznakowanie dostępności urządzenia powinno ulec poprawie. Z załączonej mapy prezentującej obecne rozmieszczenie urządzeń wynika, że tylko niewielka część gminy jest odpowiednio zabezpieczona pod kątem dostępności AED. Zatem obecność dotychczasowych urządzeń w żadnej mierze nie może wpłynąć na podważenie zasadności obecnego projektu. Podobnie jak obecność dwóch zespołów ratownictwa medycznego pogotowia ratunkowego. Zespoły te bowiem w każdej chwili mogą być w trakcie realizacji innej interwencji, a możliwość wykonania przez nich defibrylacji w ciągu pierwszych minut na miejscu zdarzenia jest możliwa tylko w najbliższej okolicy szpitala. Zatem w świetle prezentowanej w "Szczegółowym opisie zadania" zasadności wykonania resuscytacji i defibrylacji umieszczenie urządzeń AED we wskazanych lokalizacjach gminy znacznie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. W samej Gminie Chrzanów w przyszłości u ok. 29.000 mieszkańców wystąpi rytm serca, który będzie wskazaniem do wykonania defibrylacji. Jak daleko będzie wtedy AED i osoba, która będzie potrafiła je zastosować?

Zakres i zastosowanie zadania

Migotanie komór i częstoskurcz komorowy bez tętna są mechanizmami zatrzymania krążenia występującymi w każdej grupie wiekowej. Stąd projekt będzie służył wszystkim osobom prawdopodobnie w następującej kolejności: osobom starszym, w średnim wieku, młodzieży i dzieciom. Urządzenie może być również niezbędne w celu ratowania osób spoza grupy mieszkańców Gminy Chrzanów (turyści, rodziny i inne osoby odwiedzające mieszkańców Gminy Chrzanów).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1AED - zakup wraz z dostawą - 8 szt.52 000 zł
2Skrzynka - zakup wraz z montażem - 8 szt.28 000 zł
3Realizacja szkoleń pierwszej pomocy12 000 zł
4Kampania informacyjna wsród społeczeństwa 8 000 zł
Łącznie: 100 000 zł